Referat af generalforsamling afholdt 15. marts 2022.

40-45 medlemmer var mødt frem, de blev budt velkommen af Birgitte Hansen.

Vi mødtes kl. 19.00 og startede med at høre arkæolog Leif Plith Lauritsen fra Museum Lolland-Falster fortælle om voldstedet Falsters Virke og de seneste arkæologiske udgravninger foretaget i 2020. De afdækkede voldanlæg med både ydre og indre volde fra en vikingeborg fra ca. år 1000-1100 ved golfbanen og Borresø, som kunne have været et endnu stærkere forsvarsværk mod vendernes hærgen end voldene (Falsters Virke) i Hannenovskoven, som Saxo har fortalt om fra 1158. Der fandtes ingen rester fra et Trygge Slot, måske er det blot et kaldenavn i folkemunde for tilflugtsstedet (Vikingeborgen). Museet håber på flere udgravninger og eventuelt etablering af et formidlingssted ved voldanlægget i samarbejde med ejeren. Der var ivrig spørgelyst til L.P. Lauritsen efter foredraget.

Kaffen blev serveret, hvorefter vi startede generalforsamlingen med sangen om den blå anemone – ”Hvad var det dog der skete”

Formand Birgitte Hansen startede generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning:  a. Formand, Birgitte Hansen og b. Arkivleder, Brit El Moutamid

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:  Kasserer, Helle Hemmingsen

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forsalg

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, revisorer og suppleanter

7. Eventuelt

Ad punkt 5. Indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår:

–  At den tidligere vedtagne sommerfest afholdes fredag den 19. august 2022 kl. 18 enten på plænen bag ved Arkivet eller ved boldbanen (terrassen). Der opstilles telt.

–  At festen arrangeres og afholdes i samarbejde med Beboerforeningen og Menighedsrådet, hvis disse organisationer ønsker at deltage.

–  At der nedsættes et festudvalg bestående af medlemmer fra de deltagende organisationer.

1) Vi valgte Grethe Lollike til dirigent og som stemmetællere Karen Sembach og Linda Morgan Fischer.

2a) Formandens beretning var kort:

Vi mødtes sidste år til generalforsamling den 31.08.21, hvor sognepræsten i Tingsted Jeppe Sørensen fortalte om sit liv.

Forfatteren til ”Drengen fra Kraghave” John Lauritzen fortalte den 9.10. om sin bog.

Udgivelsen og præsentationen af Systoftebogen den 06.11.21 blev et tilløbsstykke med laangt over 100 gæster i Systofte Forsamlingshus med TVM og lokalpressen til stede – der var godt salg af bogen og en festlig stemning.

13.11.21 var der både Arkivernes Dag, med åbent i arkivet fra 14-16, og byvandring i Kraghave. Denne var aftalt på mødet den 9. oktober og kan blive optakten til en bog om Kraghave By.

2b) Arkivleder, Brit El Moutamid nævnte igen problemerne med Corona, som har lagt en dæmper på mange aktiviteter. Kurser er blevet afholdt online og vort møde om eftermiddagen i januar blev ikke afholdt, da vi ikke syntes, vi kunne invitere i en tid med stor smitterisiko. Besøgende har der været få af, men de frivillige arbejder som før med arkivering og registrering. Birthe Foged er startet som ”medarbejder” på arkivet. Grethe Lollike og Grethe Høegh har vi ”fået tilbage” fra Systoftebogen. Som noget nyt har vi fået en ”pedel”. Poul Ib Hansen har hjulpet Elinor med at smukkesere vore lokaler og foretage småreparationer.

Vi har foretaget forskellige indkøb: kontorstole og computere til kontoret, måtter til indgangen og nu det højtaleranlæg, som vi lige har indviet.

3) Kasserer Helle Hemmingsen gennemgik det reviderede regnskab.

Det viste et overskud på kr. 20.957,94 (Salg af 211 stk. af Systoftebogen i 2021)

Bank- og kassebeholdning i alt:   kr. 104.874,44

Kulturkontoen:   kr. 96.848,90

4) Kontingent er uændret kr. 100 pr. medlem.

5) Indkomne forslag

Sommerfest afholdes den 19. august 2022 og arrangeres i samarbejde med Beboerforeningen og Tingsted Menighedsråd, såfremt disse ønsker at deltage.

Dette blev konfirmeret af generalforsamlingen, dog blev der ikke sat navne på Festudvalget.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Birgitte Hansen, Birthe Foged og Helle Hemmingsen blev alle genvalgt.

Valg af suppleanter: ligeledes genvalg til Ulla Lise og Linda Morgan Fischer

Valg af revisorer: genvalg til Lars Larsen og Poul Slente.

Valg af revisorsuppleant: Poul Ib Hansen genvalgt.

7) Her henledte Beboerforeningens formand, Henning Bach opmærksomheden på trafikforholdene omkring Tingsted. Beboerforeningen vil afholde møder om dette emne i løbet af foråret, og han opfordrede til opbakning fra forsamlingen.

Vedr. Kraghavebogen er der godt gang i indsamling af materiale. Grethe Larsen fra Arkivet er tovholder.

Til slut udtalte Grethe Lollike mindeord for vor tidligere formand Ebbe Hansen, som døde i februar, og vi ærede hans minde ved i tavshed at tænke på ham.

Vi sluttede generalforsamlingen med at synge ”Velkommen lærkelil”

Som dirigent:  Grethe Lollike                                 Som referent:  Anne Marie Hansen