Generalforsamlingen i 2020

Referat af generalforsamling afholdt 9. marts 2020

Ca. 40 deltog i mødet

Efter formanden Ebbe Hansens velkomst sang vi ”Det haver så nyligen regnet”

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Beretning fra formanden (Ebbe Hansen)

3. Arkivlederens beretning (Brit El Moutamid)

4. Regnskab (Leif Hansen)

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

1)

Grethe Lollike blev valgt som dirigent og Poul Ib Hansen og Lars Larsen til stemmetællere.

2) Formandens beretning

I sin beretning fra bestyrelsen nævnte formanden de aktiviteter, der havde været

i arkivet i det forløbne år:

50 deltog i generalforsamlingen den 11. marts 2019, som blev afsluttet med et rejseforedrag af Kurt Frederiksen om turen til Nordkap på traktor m/campingvogn.

40 deltagere til en aften om ”Opgradering af jernbanen ved Tingsted” 24. sept. 2019

Hans Christian Lollike, Banedanmark fortalte om arbejdets forløb og omfang.

Mødet blev afholdt sammen med Beboerforeningen i aulaen/indgangen til ”huset”.

20 deltagere til foredraget den 21. oktober 2019 om ”Havet om Lolland-Falster”, hvordan det er blevet brugt og udnyttet gennem tiden. Arkæolog Leif Pilth Lauritsen fra Museum Lolland-Falster fortalte levende om de ofte barske levevilkår ved vandet

Arkivernes dag den 9. november 2019 med udstilling af ”idræt i Tingsted” gav en lind strøm af besøgende (ca. 50-60) i de 3 timer, vi havde åbent hus. Som sædvanlig megen snak og masser af gensynsglæde.

Nostalgieftermiddagen den 15. januar 2020 samlede blot ca. 20 deltagere. Emnet var Tingsteds erhvervsliv i 1950´erne. Erindringer om de første traktorer kom frem.

Systofteaften den 4. februar 2020 i Systofte Forsamlingshus, vi havde indbudt til et formøde om en Systoftebog. Det blev en succes – ca. 60-70 deltog, mange kom med arkivalier og især mange historier og minder om livet i Systofte.

Formanden sluttede med at rette en tak til medlemmerne for opbakning om foreningen, til bestyrelsen og ikke mindst den frivillige arbejdskraft for god indsats.

3) Arkivlederens beretning

Arkivleder Brit El Moutamid sagde, at arbejdet på arkivet fortsatte i samme spor som hidtil. EDB har fungeret tilfredsstillende, så arkiveringen af det indkomne materiale sker uden problemer. Der er 8 fast tilknyttede i forskellige funktioner – nu også med at skrive og redigere Systoftebogen, som tillige omfatter fotooptagelser.

Lokalevedligeholdelse er også en del af det frivillige arbejde, der udføres løbende.

4) Regnskabet

Kasserer Leif Hansen fremlagde det reviderede regnskab:

Det viste et underskud i 2019 på kr. 3.563,02.

Bank- og kassebeholdning på kr. 65.997,73

Kulturkontoen på kr. 110.408,15 (til særlige kulturelle aktiviteter i lokalområdet)

5)

Kontingentet er uændret kr. 100,00 pr. medlem

6)

Bestyrelsen ønskede præcisering af valgperiode for suppleanter og revisorer, det skal nævnes ved valget om det for 1 eller 2 år!

7) Valg til bestyrelsen

På valg er Ebbe Hansen, Birgitte Hansen og Grethe Larsen – Ebbe og Grethe modtager ikke genvalg.

Nyvalgt blev Helle Hemmingsen og nuv. suppleant Birthe Foged samt genvalg til Birgitte Hansen.

Ny suppleant Linda Morgan-Fischer valgt for 2 år – Ulla Lise valgt sidste år

8) Valg af revisor

Poul Slente valgt for 2 år – Lars Larsen valgt sidste år

Genvalg af revisorsuppleant Erik Kørup Andersen

9) Eventuelt

1. Spørgsmål til kulturfonden – blev oplyst at det var ”arven” fra Forsamlingsgården

2. Beboerforeningsformanden takkede for opbakningen til koncerten i kirken

3. Menighedsrådet orienterede om bustur til sommer

Til slut takkedes Ebbe Hansen for sit mangeårige virke som formand i Arkivet af aftenens dirigent Grethe Lollike og fik overrakt en vingave.

Således sluttede årets generalforsamling!

Aftenen fortsatte med Benedikte Lollikes fortælling om sit arbejde gennem 20 år på ”Mændenes Hjem” i Istedgade, København. En meget barsk men samtidig rørende skildring af livet og arbejdet med hjemløse, psykisk syge og alkoholikere, der er endt på samfundets bund og som der finder en form for fristed og nogen at tale med, der både kan hjælpe og forstå dem. Fantastisk!