Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00, afholdtes i Arkivet, Foreningshuset, Stationsvej 57

                                    Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Beretning fra formanden (Ebbe Hansen)
  3. Arkivlederens beretning (Brit El Moutamid)
  4. Regnskab (Leif Hansen)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Ca. 48 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Referent: Brit El Moutamid.

Bestyrelsen har i det foregående år bestået af:

Ebbe Hansen (formand), Birgitte Hansen (næstformand). Anne Marie Hansen (sekretær), Leif Hansen (kasserer), Grethe Larsen (PR).

På valg var: Anne Marie Hansen og Leif Hansen. Begge modtager genvalg.

Bestyrelsessuppleanter: Birthe Foged og Ulla Lise. Begge modtager genvalg.

Revisorer: Poul Slente og Lars Larsen. Begge modtager genvalg.

Revisorsuppleant: Erik Kjørup Andersen. Modtager genvalg.

Ad 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Grethe Lollike blev valgt til dirigent og som tællestemmere stillede Karen Sembach og Linda Morgan-Fischer sig til rådighed.

Grethe konstaterede generalforsamlingen for rettidigt og lovligt indkaldt.

 Ad 2. Beretning fra formanden (Ebbe Hansen)

Ebbe aflagde beretning om de aktiviteter, som arkivet har gennemført i løbet af 2018:

Generalforsamling 12. marts 2018.

Der var ca. 35 personer som mødte op til vores generalforsamling. Ebbe Hansen, Birgitte Hansen og Grethe Larsen blev genvalgt. Ulla Lise blev ny bestyrelsessuppleant, og Erik Kjørup Andersen blev ny revisorsuppleant. Bestyrelsen fortsatte uændret på de nuværende poster.

Efter generalforsamlingen fortalte Erling Christensen om sin lange karriere inden for politiet. Det var et spændende foredrag hvor vi hørte såvel om slemme som og gode sider ved politiarbejdet.

 ”Skoledag” 9. juni 2018

Vi havde indbudt tidligere elever og lærere til en ”skoledag”. Formålet var at vise nogle af de utallige billeder fra diverse aktiviteter på skolen gennem tiderne, og ikke mindst de mange klassebilleder.

Det blev en overvældende succes. Et godt stykke over 100 ”elever” mødte op, og mange genså hinanden for første gang siden de gik ud f skolen. En rigtig nostalgidag.

 Grill-aften 9. august 2018

Sammen med Beboerforeningen havde vi arrangeret en grill-aften for at markere opstarten på en ny sæson. Det blev en hyggelig aften med fint vejr – sol og varme under spisningen som sommeren i øvrigt, og da selskabet brød op blev det rigtig godt vejr – en tordenskylle drønende henover området, hvilket vi alle havde gået og ventet på i månedsvis. En god aften for de 52 deltagere.

Efterårsmøde den 24. september 2018

Astrid Opstrup fortalte om sit arbejde for Læger Uden Grænser. Hun har været udsendt flere gange, både til Mellemøsten og Afrika, under meget primitive og udfordrende forhold. Det var et meget spændende foredrag, der gav de ca. 40 gæster et godt indblik i arbejdsbetingelserne.

Arkivernes dag den 10. november 2018

Vi havde valgt at lave en udstilling om fejring af mærkedage gennem tiderne. Bl.a. bryllupsbilleder og store flotte telegrammer dokumenterede, at der er sket store forandringer siden de gode gamle dage. 40 – 50 gæster besøgte os i løbet af dagen.

Hyggedag den 16. januar 2019

I år er det 40 år siden ”Vinterkrigen” brød ud. Derfor havde vi valgt at gøre den til dagens tema.

Flere fortalte om deres personlige oplevelser. En god dag med 40-45 deltagere.

Afslutning

Det har været et meget aktivt år med rekord mange aktiviteter gennem året. Men med vores faste stab af frivillige går alt som en leg – tak for indsatsen i løbet af året. Også en tak til jer medlemmer som støtter trofast op om vores aktiviteter”.

Ad 3. Arkivlederens beretning (Brit El Moutamid)

Beretningen for 2018 lignede i store træk den jeg aflagde for 2017 og det afspejler den stabilitet og rolige stemning der hersker på vores arkiv.

”Også i 2018 blev vi beriget med interesserede besøgende på arkivet. Både til aktiviteter som foredrag, åbent hus og nostalgiske tilbageblik men også på mandage, hvor vi holder åbent for aflevering af arkivalier og besøg af enhver art.

Vi modtager løbende nye arkivalier, både som billeder, fotos og dokumenter og der er også hyppigt besøgende på arkivet som søger i de arkivalier som vi har modtaget gennem de 35 år, hvor vores lokalhistoriske arkiv har eksisteret.

Vores edb har i det forløbne år fungeret tilfredsstillende og vi har haft stor gavn af den printer/skanner som vi købte for en del af tilskuddet fra Veluxfonden fra 2017. Igen i 2018 har vi forsøgt os med en ansøgning af midler fra Veluxfonden. Denne gang søgte vi om tilskud til anskaffelse af stabelbare stole til brug ved arrangementer på arkivet. Desværre er vores ansøgning ikke blevet imødekommet og vi overvejer nu andre muligheder for, til en rimelig pris, at skaffe nogle velegnede møbler til vores mødevirksomhed.

Til løsning af de forskellige opgaver på arkivet har vi i 2018 været 8 fast tilknyttede frivillige og vi har i vidt omfang fordelt arbejdet mellem os.

Jytte og Anne-Marie arbejder med digitalisering af billeder, Grethe Larsen registrerer diverse papirdokumenter, Lis-Lotte arbejder med udklipsmaterialet, Grethe Lollike er vores levende database og den vi kan hente viden hos om alle, både nulevende og afdøde beboere i vores område. Birgitte varetager opgaven med at gennemgå, systematisere og digitalisere det store billedmateriale af ejendomme og bygninger som Flemming efterlod. Ebbe varetager kontakten til vores eksterne samarbejdspartnere, og sammen med øvrige medarbejdere arrangerer han årets sammenkomster og udstillinger. Arkivlederens opgaver er vedligeholdelse af hjemmeside, facebookgruppen, mailboksen og diverse korrespondanceopgaver.

I løbet af året 2018 er Kurt Malini-Jensen begyndt at besøge os med sit kamera og det er planen at han skal være vores fotograf ved nye fotoopgaver i forbindelse med ajourføring af vores tidligere – og ved kommende udgivelser.

Her i begyndelsen af 2019 er der kommet endnu en ny medarbejder til. Det er Jette Corfitzen Bach. Jette er nyvalgt formand for beboerforeningen for Tingsted og Omegn og vi satser på at Jette kan være med til at fortsætte og udvikle samarbejdet mellem arkivet, beboerforeningen og om muligt de øvrige foreninger, der er i vores område.

Alle medarbejdere medvirker desuden meget aktivt når vi afholder årets arrangementer og det glæder os meget, at vi har så mange besøgende og møder så stor opbakning til arbejdet fra medlemmerne. Vi har desuden en hyggelig og konstruktiv stemning på vores arbejdsdage og alle bidrager til løsning af opgaverne.

Det skal I alle have en stor tak for og der skal også lyde en tak til medlemmerne for den opbakning vi møder hos jer”.

Ad 4. Regnskab (Leif Hansen)

Leif gennemgik regnskabet og det fremgik at årets indtægter har udgjort 26.388 kr. og udgifterne 25.080 kr. hvilket betyder at året aktiviteter har resulteret i et overskud på 1.308 kr.

Formuen pr. 31.12.2018 udgør 183.521 kr. hvorfra går 114.342 som er bundet til særlige kulturelle og tværgående aktiviteter til gavn for lokalområdet.

Regnskabet blev godkendt.

 Ad 5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev godkendt uændret til 100 kr. pr. medlem pr. år.

Ad 6. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogen forslag.

 Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Anne Marie Hansen og Leif Hansen blev uden modkandidater genvalgt som medlemmer af bestyrelsen for de kommende 2 år.

Birthe Foged og Ulla Lise blev ligeledes uden modkandidater genvalgt som bestyrelsessuppleanter for det kommende år.

 Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Poul Slente og Lars Larsen blev genvalgt som revisorer for de kommende 2 år og Erik Kjørup Andersen blev genvalgt son revisorsuppleant for det kommende år.

Ad 9. Eventuelt

Som en ringe, men meget fortjent tak for en helt fantastisk indsats gennem mange år blev Grethe Lollike udnævnt til æresmedlem og som et bevis på æren fik Grethe under forsamlingens klapsalve udleveret et diplom for lang og engageret indsats for arkivet og ikke mindst hendes store indsats ved udgivelsen af de to Tingsted-bøger I og II.

Som mødets dirigent takkede Grethe for god ro og orden under mødet og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Efter generalforsamlingen fortalte Kurt Frederiksen om en speciel og begivenhedsrig rejse til ”Nordens ende”. En tur der blev gennemført med en campingvogn trukket af en ældre Valmet-traktor.

Dørene til Lokalhistorisk Arkiv for Tingsted og Systofte Sogne lukkede efter en god og indholdsrig aften kl. 22.00.