Ordinær generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen den 13. marts 2017.

 

40 personer var mødt frem.

Efter formand Ebbe Hansens velkomst sang vi: ”Jeg elsker den brogede verden”.

Foreningens æresmedlem, mangeårige formand og medstifter Inger Strange døde 05.02.2017 og formanden mindedes hendes store arbejde for arkivet samt hendes særlige personlighed i en kort tale og vi ærede hendes minde med stående stilhed.

1)
Valgt som dirigent: Grethe Lollike
Valgt som stemmetællere: Karen Sembach og Inge Hansen

2)
I beretningen for det forløbne år fortalte formand Ebbe Hansen om alle afholdte møder siden sidst.
Generalforsamling 2016 havde 35 deltagere og afsluttedes med indlæg af tidligere skovfoged Niels Chr. Jørgensen fra Hannenov Skovene, som havde været ansat i 33 år.
Efterårsmødet med lokaldialekt fra Falster med Birthe og Hans Andersen havde 40 deltagere.
Arkivernes dag formede sig som en reception med præsentation og start at salget af Tingstedbog II, der dækker Tåderup-Bruntofte-Stubberup-Kraghave Møllevej. Formanden rettede også en tak til alle bidragydere og Grethe Lollike for samarbejdet. Han nævnte den fine pressedækning om bogen.
Ca. 100 besøgte arkivet den dag, og bogen sælger stadig godt (pr. d.d. 175 eksemplarer).
I januar 2017 afholdtes en hyggeeftermiddag med det formål at genopleve ”gamle dage”. Der mødte 50 deltagere op, så det må betegnes som en stor succes, både tidspunkt og tema.
Formanden rettede til slut en tak til både de frivillige medarbejdere og bestyrelsen for godt arbejde /samarbejde i hele det forgangne år.

3)
Arkivleder Brit El Moutamid begyndte med at fortælle, at det som ny havde været udfordrende at tage over efter Ina Hansen, som ikke havde uddelegeret endsige fortalt andre ret meget om, hvad arkivlederens opgaver gik ud på.
Alene det, at prøve at få et overblik over hvilket materiale Arkivet råder over, og hvor langt vi er kommet med at registrere digital, har været en stor mundfuld.
Der har Grethe Lollike været en kæmpehjælp, hun er kort sagt vort leksikon.
For at afhjælpe daglige problemer med EDB fremover har vi søgt en fond om økonomisk tilskud.

4)
Regnskabet blev præsenteret af kasserer Leif Hansen.
Det viste en balance på kr. 63.491,05 og et flot overskud på kr. 22.441,35.
Bank- og kassebeholdningen er på kr. 75.552,54, hvoraf de kr. 55.000,00 er hensat til IT-forbedring.
Der var et enkelt spørgsmål til arkivets udgifter til kontingenter på kr. 3.209 fra Jan Pedersen.
Kassereren svarede, at det dækkede diverse medlemskaber i region- og landsforeninger af arkiver. De afholder kurser og har rådgivning i forbindelse med bl.a. programmer for arkiveringsarbejdet.
Derefter blev regnskabet godkendt uden yderligere kommentarer.

5)
Kontingent uændret kr. 100 pr.medlem/person.

6)
Ingen indkomne forslag.

7)
Valg til bestyrelsen: genvalg til Leif Hansen og Anne Marie Hansen.
Suppleanter: genvalg til Birthe Foged og Birgitte Hansen.

8)
Valg af revisorer: genvalg til Poul Slente og Leif Steffensen
Suppleanter: genvalg til Lars Larsen.

9)
Intet!
www.givdetvidere.dk
Formanden oplyste om, der er startet en erindringsindsamling ”Giv det videre”. Alle er velkomne til at skrive deres erindring på computer. Om skolen, barndommen, uddannelse, familieliv. Det er frit for at skrive efter skabelon, hvor der er fortrykte spørgsmål eller sin fulde levnedsbeskrivelse
I sidste ende kan alle arkiver være behjælpelige, og lokalt vil arkiverne få tilbudt indlæggene til registrering og bevaring.
Efter generalforsamlingen fortalte Grethe Lollike om sit liv under overskriften:
”Det er ikke årene i dit liv der tæller, men derimod det liv, der er i dine år”
Hun havde delt sit liv op i ni liv (som kattens). Barndom, skolegang, spejder, uddannelse, familie, arbejdsliv, kirken, arkivet og pensionistlivet.
Det var berigende at høre, hvordan et tæt besat dagsprogram hele livet igennem også kunne indeholde så megen glæde og til sidst ende ud i en stor og givende livsvisdom.
Grethes foredrag var krydret med små anekdoter, som fik smilet frem.
Hun sluttede med at sige, at hun var stolt og taknemmelig over at kunne se tilbage på et godt liv levet på Trættevejen og Øverup Møllevej, tæt på aner og familie, i Tingsted Sogn.
Som dirigent Som referent
Grethe Lollike Anne Marie Hansen