Ordinær generalforsamling 2016

Referat af generalforsamlingen den 14. marts 2016

Der var mødt ca. 35 personer.

1)
Valgt som dirigent: Grethe Lollike.
Valgt som stemmetællere: Karen Sembach og Linda Morgan Fischer

2)
Formand Ebbe Hansen aflagde beretning for det forløbne år:

Sidste års generalforsamling havde godt 50 deltagere – Kello Strange, Øverup fortalte om at være ”finnebarn” under 2. verdenskrig og om sit voksenliv i Øverup.
Tingsteddagen havde ca. 40 besøgende, der bl.a. så udstillingen om 100 året for kvinders valgret.
Til efterårsmødet kom 40 deltagere for at høre nu pensioneret journalist Erik Holm, Folketidende fortælle om store og små hændelser i et langt arbejdsliv på vor lokale avis.
På Arkivernes dag (den 2. lørdag i november) var der åbent i arkivet med 40 besøgende, der fik kaffe og en snak med hinanden og med os – nogle nåede også at kigge i arkivalierne.
Vor arkivleder deltog som altid ved Arkivernes dag, men allerede ugen efter fik vi den triste meddelelse, at Ina var død torsdag den 19. november 2015.
Ina havde været arkivleder i mange år og var den eneste, som havde det fulde overblik over arkivets rutiner og arbejdsgange.
Det daglige arbejde gik lidt i stå, men ved fælles hjælp blev de akutte opgaver klaret.
Brit El Moutamid og vor nye medarbejder Grethe Larsen tog på forskellige kurser efter nytår.
Det gav indblik i en arkivleders opgaver, og Brit har nu indvilliget i at være vor nye arkivleder.
Til slut takkede formanden alle arkivets frivillige + bestyrelsen for indsats og samarbejde i årets løb

3)
Vor nye arkivleder Brit El Moutamid fortalte, hun var begyndt det frivillige arbejde på arkivet i starten af 2015 med at lave hjemmesiden, så nu skulle hun til at finde rundt i hele arkivet.
Bl.a. nævnte hun en mystisk pose med en masse billeder uden navne og uden besked om, hvem der havde modtaget den og hvor den stammede fra.
Måske ville Ina have arbejdet på den efter arkivernes dag.
Billeder var lagt frem til generalforsamlingen, men ingen kunne genkende personerne!

4)
Kasserer Leif Hansen gennemgik det fremlagte regnskab for 2015:
Det viste en balance på ca. 34.500 kr. og et lille underskud på ca. 600 kr.
Bank- og kassebeholdning i alt: kr. 53.100,00
Det blev godkendt uden spørgsmål til de enkelte poster.

5)
Kontingent uændret kr. 100 pr. medlem/person.

6)
Ingen indkomne forslag

7)
Valg til bestyrelsen (Alice Foged ønskede ikke genvalg):
genvalg til Ebbe Hansen og Susanne Plovdahl og nyvalgt blev Grethe Larsen(uden modkandidat)
suppleanter: genvalg til Birthe Foged og Birgitte Hansen

8)
Valg af revisorer: genvalg til Poul Slente og Leif Steffensen
suppleanter: genvalg til Lars Larsen

9)
Intet om foreningen,
men man undrede sig over, at de store træer i skolegården er væk!!

Efter generalforsamlingen fortalte forhenv. skovfoged Niels Chr. Jørgensen om Hannenovskoven.
Skoven ligger med voldene fra Falsters Virke som et særkende og med mange langdysser overalt – et levn fra før 1000 året.
Han fortalte om ejerforhold og lovændringer – især den, der forbød bønderne at have deres dyr til at græsse i skoven. Der blev gravet grøfter med volde for at forhindre dyrene i at komme ind i skoven. Om skovriderne igennem tiden, om skovridergården og de huse der blev bygget på skovens område. Nu er det Skov- og Naturstyrelsen der står for driften af Hannenovskoven i samarbejde med andre skov- og naturområder på Falster og Sydsjælland.
Da han sluttede efter 33 år foregik hans arbejde i mere end halvdelen af tiden ved computeren.

Som dirigent For referatet
Grethe Lollike Anne Marie Hansen